Právní dokumenty

Zásady ochrany osobních údajů, seznam souborů cookie a další dokumenty

Zjistit více

1. Who are you?

We are Gauss Algorithmic, a.s., a company with its registered office at Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, registered with the Regional Court in Brno under File No. B 8201. In the text below, we will refer to ourselves as the “controller” or “we”, and to yourselves as “you” or the “data subject”.

2. What is this document and what can I find here?

As we handle your personal data, we are in the position of personal data controller under the GDPR and are required to inform you of how we process your personal data.

This document is divided into two parts:

 • in the first part, we inform you of how we process your personal data with regard to cookies every time you visit our website at www.gaussalgo.com;
 • in the second part, we advise you about the purposes for which we process the personal data, what categories of personal data we process, for what period of time, etc., and also what rights you have in this connection.

COOKIES

3. What are cookies?

Cookies are basically small text files created by a website you visit, which are stored in your browser. In simple terms, cookies help us remember your preferences (e.g. language) or enable us to adapt the appearance of our website (e.g. for mobile displays).

4. What cookies do you use and for what purposes?

The list of cookies we use and the purposes for which we use them, together with further information, can be found in the Cookie list tab above.

5. Can cookies be disabled?

Yes, you can withdraw your consent to our use of cookies here [to be specified].

You can also disable cookies and subsequently delete them in the settings of your web browser. Instructions can be found here.

§  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

§  Google Chrome: https://support.google.com/

§  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

§  Opera: https://help.opera.com/cs/latest/

§  Safari: https://support.apple.com/

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Stručně řečeno, osobní údaje zahrnují všechny informace o vás, které jste nám poskytli nebo které jsme získali jiným způsobem. Pro účely tohoto dokumentu uvádíme následující příklady:

Kategorie osobních údajů

Příklad

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, přezdívka, přihlašovací jméno atd.

Kontaktní údaje

Telefonní číslo, e-mailová adresa, název Skype atd.

Adresa

Adresa sídla nebo bydliště

Platební údaje

Číslo účtu atd..

Informace o vzájemné spolupráci

Historie objednávek nebo historie dodaných produktů, klíčů atd.

Obsah sdělení

Informace, které nám subjekt údajů poskytne, pokud nám zašle zprávu nebo vyplní kontaktní formulář.

Výše uvedené kategorie jsou pouze příklady; to neznamená, že zpracováváme všechny výše uvedené osobní údaje o vás. Právě naopak - jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, se dozvíte v konkrétních případech popsaných níže.

7. Na jakém základě můžete zpracovávat mé osobní údaje?

Podmínky, za kterých můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jsou uvedeny přímo v GDPR. Vaše osobní údaje můžeme (a někdy musíme) zpracovávat na základě následujících důvodů:

 • dali jste nám svůj souhlas;
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi nebo smlouvy, kterou hodláme uzavřít;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů (nebo zájmů jiné fyzické osoby);
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který nám byl svěřen;
 • zpracování je nezbytné s ohledem na naše oprávněné zájmy nebo zájmy třetí strany.

Právní důvody, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje, najdete níže v otázce 8.

8. Jak zpracováváte mé osobní údaje, jak dlouho a proč?

Ke zpracování osobních údajů přistupujeme zodpovědně a vážně - proto vás chceme co nejjasněji informovat o tom, za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme. Je možné, že ne všechny níže uvedené účely se na vás budou vztahovat, a proto se nemusíte obávat, pokud se vám některé zde uvedené účely budou zdát ve vašem případě nesmyslné:

Pokud vyplníte poptávkový formulář nebo využijete bezplatné konzultace (a my s vámi pak budeme obchodovat)

Purpose

Extent of processing

Legal ground

Duration of data processing

Resolving an inquiry or consultation, and related communication

Identification details;

Contact details (e-mail address);

Contents of communication;

Precondition for the performance of a contract or adoption of measures preceding execution of a contract

For a period of one year from the last communication or during the term the contract

Execution of a contract, including the related communication regarding its performance

Identification details;

Contact details (e-mail address);

Product details;

Payment details;

Information on mutual co-operation;

Precondition for the performance of a contract

During the term of mutual co-operation (contractual relationship) and then for a period of 3 years after the termination of the co-operation (and basic details on this relationship for a period of 10 years) 

Contacting you with an offer of services and products, including discounts

Identification details;

Contact details (e-mail address);

Address;

Information on mutual co-operation;

Legitimate interest

During the term of mutual co-operation (contractual relationship) and then for a period of 3 years after the termination of the co-operation

Contacting you with an offer of services and products, including customised discounts, based on previous communication.

Identification details;

Contact details;

Information on mutual co-operation;

Contents of communication;

Consent

Until the consent is withdrawn 

Pokud nás kontaktujete jiným způsobem než prostřednictvím poptávkového formuláře

Účel

Rozsah zpracování

Právní základ

Doba zpracování údajů

Odpovědi na otázky a vzájemná komunikace

Identifikační údaje;

Kontaktní údaje (e-mailová adresa);

Obsah sdělení;

Oprávněný zájem správce údajů

Po dobu jednoho roku od zodpovězení otázky nebo do jednoho roku od posledního sdělení

Je třeba poznamenat, že bez osobních údajů, které nám poskytnete, s vámi nemůžeme komunikovat ohledně vašeho dotazu nebo odpovědět na vaši otázku. Pokud se rozhodneme uzavřít smlouvu, potřebujeme osobní údaje k jejímu plnění.

Pokud nám udělíte souhlas (např. v rámci souborů cookie) s používáním "marketingových souborů cookie" a souhlasíte se zasíláním přizpůsobených obchodních sdělení, provádíme "profilování", na jehož základě vyhodnocujeme, co by se vám mohlo líbit, a poté vám zasíláme přizpůsobené nabídky a další propagační materiály.

9. Kdo má přístup k mým osobním údajům?

Děláme vše, co je v našich silách, abychom vaše osobní údaje ochránili. V naprosté většině případů máme k údajům přístup pouze my (případně naši zaměstnanci a osoby v obdobném postavení). V některých konkrétních případech však můžeme pověřit jinou osobu, aby pro nás osobní údaje zpracovávala; v takovém případě máme se zpracovateli uzavřené příslušné smlouvy. V ostatních případech (zejména v případech zprostředkování) předáváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem společnostem, jejichž produkty nebo služby vám nabízíme.

Všechny tyto osoby označujeme jako příjemce a níže uvádíme kategorie příjemců:

Příjemce

Důvod poskytnutí informací

Provozovatel webových stránek

Tato osoba se stará o naše webové stránky a může tak získat náhodný přístup k osobním údajům.

10. Jaká mám práva?

GDPR vám samozřejmě poskytuje různá práva, která můžete uplatnit v závislosti na právním základu našeho zpracování vašich osobních údajů. Abychom vám usnadnili práci, uvádíme proto následující tabulku, která vám pomůže určit, která práva můžete uplatnit a která nikoli (vzhledem k tomu, že ne všechny právní důvody jsou relevantní, uvádíme pouze ty, které lze uplatnit):

Právo na:

Souhlas

Plnění smlouvy

Dodržování zákonné povinnosti

Oprávněný zájem

přístup

Ano

Ano

Ano

Ano

náprava

Ano

Ano

Ano

Ano

vymazání

Ano

Ano

Ano

Ano

omezení

Ano

Ano

Ano

Ano

přenositelnost

Ano

Ano

Ne

Ne

námitka proti zpracování

Ne

Ne

Ne

Ano

odvolání souhlasu

Ano

Ne

Ne

Ne

podání stížnosti u Úřadu

Ano

Ano

Ano

Ano

Další podmínky týkající se toho, kdy a jak můžete daná práva uplatnit, naleznete v následující části.

10.1. Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, či nikoli. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a zároveň právo na získání kopie těchto osobních údajů.

10.2. Právo na opravu

Snažíme se zpracovávat pouze aktuální informace o vás a po jejich opravě vymazat všechny nesprávné údaje. To však nebrání tomu, abyste nás požádali o opravu osobních údajů, které již nejsou aktuální nebo jsou nesprávné.

10.3. Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Pokud již vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, okamžitě je vymažeme. Tím však není nijak dotčeno vaše právo na neprodlené vymazání (nebo anonymizaci) vašich osobních údajů na základě některého z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou pro výše uvedené účely potřebné;
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • vznesete námitku týkající se oprávněného zájmu a my dospějeme k závěru, že tento oprávněný zájem nepřevažuje nad vašimi právy (v případě marketingových účelů založených na oprávněném zájmu tyto údaje okamžitě vymažeme);
 • zpracování bylo protiprávní;
 • jsme povinni údaje vymazat na základě zákonů České republiky nebo práva Evropské unie.

Toto právo však není absolutní. V některých případech nemusíme/nemusíme vaše osobní údaje vymazat - je tomu tak v následujících případech, kdy je zpracování nezbytné:

 • za uplatňování práva na svobodu projevu a informací;
 • pro splnění zákonné povinnosti;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely;
 • pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Je však docela možné, že se žádný z výše uvedených případů nestane relevantním, a proto se nemusíte obávat, že bychom vaše osobní údaje nevymazali.

10.4. Právo na omezení zpracování

Zároveň máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů v jednom z následujících případů:

 • zpochybňujete přesnost svých osobních údajů - po dobu nezbytnou k ověření jejich přesnosti;
 • zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete omezení jejich používání;
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy požadujete, abychom je uchovávali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku týkající se oprávněného zájmu - dokud nebude posouzena oprávněnost námitky.

10.5. Právo na přenositelnost

Ačkoli se to může zdát na první pohled zvláštní, pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, máte právo na "přenositelnost". Právo na přenositelnost zaručuje, že údaje, které jste nám poskytli, předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu buď vám, nebo jinému vámi určenému správci údajů.

10.6. Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování oprávněnou námitku. V případech, kdy jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, nemusíte svou žádost odůvodňovat a my v souladu s GDPR vaše osobní údaje okamžitě přestaneme zpracovávat.

V ostatních případech máme právo vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda vaše práva převažují nad naším oprávněným zájmem.

10.7. Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas odmítnout a kdykoli jej odvolat. V takovém případě nebudeme ve zpracování pokračovat, a pokud nám v tom nebrání zákon, vaše osobní údaje vymažeme.

Pokud však současně zpracováváme vaše osobní údaje na základě jiného právního důvodu, nejsme povinni (a někdy ani oprávněni) osobní údaje vymazat.

10.8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte samozřejmě právo podat stížnost u dozorového úřadu, konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. Jak mohu uplatnit svá práva?

Svá práva můžete snadno uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@nelpet.cz. Upozorňujeme, že nejprve musíme ověřit vaši totožnost.

12. Předáváte mé osobní údaje mimo EU?

Ne.

13. Používáte při zpracování automatizované individuální rozhodování?

Ne.

14. Odkdy je pro mě tento dokument závazný?

Od 1. srpna 2022